Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Khi phụ nữ tập ...... hô hấp nhân tạo !!!

Đi đêm có ngày gặp ma !!!nguồn:http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php/362272-Khi-ph%E1%BB%A5-n%E1%BB%AF-t%E1%BA%ADp-......-h%C3%B4-h%E1%BA%A5p-nh%C3%A2n-t%E1%BA%A1o-!!!
======================================================================
"Vào Chưa Anh?" =))

nguồn:http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php/362779-V%C3%A0o-Ch%C6%B0a-Anh-%29%29
=================================================
Chú ý:  Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001 
Hình vui tổng hợp 2  
nguồn:http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php/363465-H%C3%ACnh-vui-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-2-32pics?s=7e839ca9a66f126101632ace247b544d
======================================================================
Chú ý:  Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001
Hình vui tổng hợp 1
nguồn:http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php/362115-Vui-vui-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-1?s=7e839ca9a66f126101632ace247b544d
======================================================================
Chú ý:  Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001